Storitve


Združitve in prevzemi (M&A), korporacijsko in gospodarsko pravo

Pravilo storitev »vse na enem mestu« za podjetja

Naša ekipa ima bogato znanje in izkušnje pri zagotavljanju storitev domačim in tujim podjetjem, katerih ustanovitev je organizirala oziroma nadzorovala naša odvetniška družba. To so podjetja iz širokega spektra panog: namestitve, oglaševanje, umetna inteligenca, bančništvo, gradbeništvo, energetika, finančne storitve, proizvodnja hrane in pijače, gostinstvo, genetika, informacijska tehnologija in druge tehnologije, mediji, rudarstvo, trgovina na drobno, turizem, prevoz, potovanja, itd.

Široko ponudbo storitev, ki jih nudimo slovenskim in mednarodnim podjetjem, omogoča naše poznavanje M&A, korporacijskega prava, poslovnega prava ter reševanja sporov med imetniki poslovnih deležev oziroma delnic.

Posebno pozornost posvečamo mladim in nastajajočim podjetjem, tako da skrbno preučujemo vse specifične izzive vzpostavitve novega ali zagonskega podjetja. Ciljni rezultat pa je vselej uspešna organizacijska struktura, ki odraža potencial in odličnost inovacij ter spretnosti ustanoviteljev podjetij.

Ne glede na velikost podjetja in poslovni sektor, v katerem posluje podjetje, ravnamo skrbno in svetujemo pri pripravi poglavitnih pogodb, splošnih pogojev poslovanja (B2B in B2C) in drugih dokumentov ter zagotavljamo druge potrebne storitve, kot so registracija blagovnih znamk in patentov, notranja organizacija podjetja, rešitve na področju zaposlovanja in delovnega prava itd., pri čemer posebno pozornost namenjamo vprašanjem, ki se nanašajo na konkretno stranko ter njeno intelektualno in industrijsko lastnino.

Prepričani smo, da morajo kakovostne storitve vključevati vse dejavnosti, od prve vzpostavitve stranke pa do njenega polnega, uspešnega delovanja.

Delovno pravo in poslovodenje

Praktičnost in produktivnost z ustvarjalnostjo

Odlično delovno okolje je eden glavnih adutov uspešnega delodajalca. Ta dosežek je lahko le posledica dobro premišljene hierarhične strukture, ki je skladna z vsemi zahtevami predpisov, ki urejajo delovno pravo, ob ohranjanju dveh temeljnih atributov: praktičnosti in produktivnosti. Cilj je torej učinkovita porazdelitev delovnih nalog in obveznosti, z največjo možno sposobnostjo za spremembe in prilagajanje trgu, hkrati pa odpravljanje vseh nepotrebnih izgub tako delovnega časa kot tudi virov.

Naša odvetniška družba je skozi izkušnje pridobila celovito potrebno znanje na tem področju, tako z vidika delodajalca kot tudi z vidika delavca. Upoštevanje obeh plati delovnega razmerja pri našem delu je nujno pri pripravi pogodb o zaposlitvi, pogodb o poslovodenju, zagotavljanju skladnosti z zakonodajo, s kolektivnimi pogodbami in številnimi posebnimi pravili, ki veljajo za določene panoge. Posebno skrb in pozornost namenjamo direktorjem in drugim vodilnim delavcem, in sicer z izkušnjami pri pripravi in ​​izvajanju posebnih instrumentov, kot so programi delnic oz. delniških opcij zaposlenih, sistemi nagrajevanja in bonusi itd., vključno z opredelitvijo ključnih kazalnikov uspešnosti, njihovim izvajanjem ter nadaljnjim razvojem.

Ciljni poslovni model produktivnosti je odvisen od značilnosti vsake stranke, ki jih upoštevamo pri implementaciji kreativnih in prilagojenih rešitev v okviru veljavne zakonodaje.

Želimo zagotoviti varno zaposlovanje in odpuščanje brez nepotrebnih sodnih postopkov, pri čemer stranko razbremenjujemo tveganj iz sporov na delovnem mestu, ki jih je mogoče preprečiti, ter nepotrebnega zapravljanja časa in sredstev, kar omogoča stranki, da se v celoti osredotoča na poslovanje podjetja.

Skladnost poslovanja

Posodobitev, prepoznavanje, prilagajanje

Predpisi, ki urejajo poslovanje gospodarskih subjektov, se nenehno širijo tako po številu kot tudi po resnosti posledic zaradi kršitev njihovih določb. Ne glede na to, ali gre za predpise EU (PDEU) ali nacionalne predpise o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK) ali o varstvu potrošnikov (ZVPot), je podjetjem vedno težje slediti že kraticam teh predpisov, kaj šele zapletenim pravilom in visokim globam in drugim sankcijam, ki jih ti predpisi prinašajo. V reguliranih sektorjih, kot so energetika, farmacija ali bančništvo in finančne storitve, so pravila igre še posebej zapletena. To pa nikakor ne pomeni, da lahko zanemarimo tveganja neskladnosti poslovanja s predpisi oz. da jih štejemo kot neizogibna.

V tem zelo reguliranem labirintu pravil in načel pravnih sistemov Slovenije in EU je nujno ustrezno zmanjševati tveganje neskladnosti poslovanja s predpisi. Naša ekipa to doseže v treh korakih:

  1. redno raziskovanje in posodabljanje znanja o vseh obstoječih in nastajajočih predpisih ter proaktivno vplivanje na nastajanje vsebine in področje uporabe teh predpisov,
  2. takojšnje prepoznavanje specifičnih tveganj neskladnosti v poslovanju stranke ter
  3. hitro predlaganje najboljših možnih rešitev in smeri ukrepanja za prilagajanje poslovanja stranke tem rešitvam, s čimer dosežemo minimalne motnje pri poslovanju, hkrati pa popolno skladnost poslovanja stranke s predpisi.

Na ta način odpravljamo nepotrebna in potencialno draga tveganja neskladnosti s predpisi ter omogočamo nemoten prehod in prilagoditev s hkratnim zagotavljanjem uspešnega in varnega poslovanja brez glob in drugih sankcij.

Insolventnost in prestrukturiranje

Vsak korak šteje

Vsakdo bi se želel izogniti insolventnosti in finančnim težavam, toda nepredvidljiv sodobni globalni trg je neizprosen tudi v primerih uspešnih podjetij, kjer se srečujejo sposobno poslovodstvo, produktivni zaposleni ter kakovostno, zelo iskano blago ali storitve.

Sodobno podjetje se nenehno srečuje z vprašanji prezadolženosti ali plačilne nesposobnosti, kot dolžnik, ali pa kot upnik.

Naša ekipa se je v preteklosti veliko ukvarjala s pravnimi in finančnimi vidiki obeh strani insolventnosti ter je zastopala tako upnike, ki so zahtevali poplačilo od ogroženih in prezadolženih podjetij in posameznikov, kot tudi dolžnike, ki so potrebovali pomoč pri preprečevanju insolventnosti in stečaja. Te izkušnje vključujejo zastopanje v pogajanjih, (preventivne) sporazume o finančnem prestrukturiranju, postopke prisilne poravnave, postopke poenostavljene prisilne poravnave ter stečajne postopke, vse ob hkratnem prizadevanju za doseganje dobro premišljenih in trajnostnih rešitev.

Prepričani smo, da je v takih primerih pomembno, da se vsak korak hitro, pravočasno in skrbno ovrednoti z vidika učinka in posledic, saj lahko napake ali neupravičene zamude v teh primerih povzročijo, da upniki niso poplačani ali da so dolžniki prisiljeni prenehati s poslovanjem. Uspešna odvetniška družba mora zato imeti znanje in vire, da lahko svojim strankam zagotovi najboljši možen finančni uspeh ter jih postavi na pot uspešnega poslovanja brez finančnih težav.

Konkurenčno pravo

Od prevencije do mednarodno priznanega ugleda

Konkurenčno pravo daje odgovore na vrsto vprašanj, ki so zelo pomembna na sodobnem trgu, zlasti v okviru pravnih redov EU in Slovenije, ter posledično vplivajo na posle, sklenjene na teh trgih oziroma znotraj teh pravnih redov.

Zato je vselej treba upoštevati nekatera vprašanja konkurenčnega prava, kot so potencialno problematični horizontalni sporazumi ali vertikalni sporazumi, ki se lahko štejejo za prepovedane sporazume zaradi njihovega cilja ali učinka, dejanja, ki lahko pomenijo zlorabo prevladujočega položaja, ali prakse, ki jih pristojni organi lahko obravnavajo kot nelojalno konkurenco ipd. Vse te kršitve konkurence lahko privedejo do izjemno visokih glob in kazni ter do nepopravljive škode ugledu podjetja ali njegovi blagovni znamki (slednje tudi v primerih, ko dejansko ni ugotovljena kršitev).

S širokim in uporabnim znanjem na področju konkurenčnega prava naša odvetniška družba v teh zadevah daje prednost prevenciji, tako da koristno prispeva k odgovorom na vprašanja praks ali ukrepanja v zvezi s pravili konkurence, vedno ob upoštevanju, da tudi najmanjša omemba podjetja v negativni luči lahko povzroči nepopravljivo škodo mednarodnemu ugledu tega podjetja ali njegove blagovne znamke.

V primerih, ko težave že nastanejo, pa dajemo prednost reševanju teh težav na najhitrejši in najbolj zaupen način, pri čemer smo vedno pripravljeni tudi na vse upravne ali sodne postopke za uspešno zaščito interesov stranke, ko je to nujno.

Sodni in drugi postopki ter gospodarska arbitraža

Osredotočeni na bistveno

Z uveljavljenim znanjem o slovenskih sodnih postopkih in mednarodni arbitraži dajemo prednost preprečevanju vseh sporov – razen če so nujno potrebni za zavarovanje interesov naših strank. Zato si prizadevamo zastopati naše stranke pri reševanju sporov s pogajanji in poravnavami, ki v večini primerov (glede na vloženi čas in vire) vodijo do optimalnega izida za vse udeležene.

Mirno reševanje sporov pa ni vedno mogoče ali zaželeno. V teh izjemnih primerih naši odvetniki zagotavljajo najbolj kakovostno pravno svetovanje, pri čemer se osredotočajo na bistvene točke vsakega spora, s čimer pospešujejo sicer dolge sodne in upravne postopke. Najboljše zastopanje in hitrost v postopku dosežemo z uporabo strateškega načrtovanja in neprecenljivih izkušenj pri vseh slovenskih sodiščih in upravnih organih ter izkušnje v mednarodni arbitraži.

Člani naše ekipe so uspešno zastopali stranke na vseh področjih civilnega in gospodarskega prava, kot so: pravdni postopki, gradbeni spori, spori s prodajnimi pogodbami, spori zaradi varstva potrošnikov, spori z gospodarskimi pogodbami, odškodninski zahtevki, investicijski spori, primeri odgovornosti organov poslovodenja itd.

Gospodarsko kazensko pravo

Pripravljeni za spremembo pravil igre

Naša odvetniška družba se osredotoča na zadeve, ki spadajo v kategorijo gospodarskega in civilnega prava, kar vključuje številna ožja področja: odškodninsko pravo, odškodninske zahtevke itd. Pri teh področjih se pogosto pojavlja vprašanje kazenskopravne relevantnosti določenih ravnanj, kar pa aktivira vrsto pravil, ki jih urejajo popolnoma drugačna pravila in načela od tistih, ki veljajo za gospodarske ali civilne (odškodninske) zadeve na splošno.

Prepričani smo, da mora uspešna stranka v sporu razumeti oba sklopa pravil in načel, da bi uspešno zavarovala svoje poslovne in finančne interese. Zato je zelo pomembno, da lahko stranka (odvisno od situacije) bodisi uspešno preganja ali kako drugače zagotovi ustrezen kazenski pregon, bodisi se uspešno brani pred takšnim pregonom in posledičnimi negativnimi učinki kazenskega postopka ali kazenske obsodbe.

Naša družba ima izkušnje pri zastopanju v obeh primerih.

Investicije

Usklajevanje in varnost

Sodobno svetovno gospodarstvo omogoča čezmejne naložbe v doslej nepredstavljivem obsegu. Dejansko pravilno in varno izvajanje teh naložb pa ima svoje izzive.

Člani naše ekipe so pripravljeni učinkovito reševati te izzive z uporabo uveljavljenih, dolgoletnih poslovnih stikov in bogatih izkušenj na tem področju (tako v tujini kot v Sloveniji). Pri teh zadevah dajemo prednost varnosti in zaupnosti za naše stranke in njihove naložbe, pri čemer organiziramo in usklajujemo vse potrebne vidike vsake transakcije, od korporacijsko-pravnih vprašanj do zahtev reguliranih sektorjev ter morebitnega osebnega priseljevanja vlagateljev (vizumov, dovoljenj za bivanje in delo itd.), kadar je to primerno ali potrebno.

Posebno pozornost namenjamo nepremičninskim transakcijam. Uspešni nepremičninski posli pogosto zajemajo številne izzive, vključno z državnimi in občinskimi dovoljenji, urejanjem zemljiškoknjižnega stanja, vprašanji davkov na transakcije z nepremičninami ipd. Zlasti pa v primerih, ko gre za večje število različnih nepremičnin, ko nastopa več prodajalcev oziroma kupcev ali pa ko so stranke tuji državljani, ki želijo pridobiti lastništvo na nepremičninah v Sloveniji, je odlično pravno zastopanje bistveno.

Posledično nudimo pravno svetovanje pri široki paleti nepremičninskih storitev, vključno z nakupom in prodajo nepremičnin, oddajanjem in najemom nepremičnin, in sicer tako zasebnih kot poslovnih, pa tudi zastopanje v vseh ustreznih postopkih.

Priseljevanje tujcev ali v tujino

Od odprtja poštnega predala do sledenja lastni investiciji

Medtem ko se osredotočamo na storitve za slovenska in mednarodna podjetja, pri našem delu ne moremo spregledati specialnih storitev za posameznike, ki so povezani z našimi poslovnimi strankami.

Ustanovitelji podjetij ali kupci obstoječih podjetij v Sloveniji pogosto želijo v poslovanje novega podjetja vpeljati obstoječe zaposlene. Ne glede na to, ali se to nanaša na direktorje ali zaposlene na drugih položajih, vprašanja prava predstavljajo poseben del tudi sicer kompliciranega nabora izzivov preselitve.

Zlasti pri mednarodnih in čezmejnih naložbah ugotavljamo, da obstaja posebna potreba po visoko produktivnem zastopanju pred upravnimi enotami, občinami, veleposlaništvi, konzulati in drugimi upravnimi organi, z namenom zagotavljanja ustreznega priseljevanja vlagateljev, zaposlenih in njihovih družin, bodisi kot tujcev bodisi kot bodočih naturaliziranih slovenskih državljanov.

Naši strokovnjaki imajo veliko izkušenj tako pri zagotavljanju vizumov za slovenske državljane v tujini, kot tudi pri pridobivanju dovoljenj za bivanje in delo (v nekaterih primerih tudi slovenskega državljanstva) za tuje državljane v Sloveniji. V tem času smo navezali tudi dobre stike s tistimi upravnimi organi, s katerimi danes uspešno sodelujemo.

Naša pomoč na tem področju vključuje različne storitve, od registracije naslova, odpiranja in vzdrževanja poštnega nabiralnika do zahtevnih postopkov za vizume investitorjev in morebitnih prošenj za državljanstvo.

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje spletne strani. Več

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close